Inteligență artificială în limba engleză

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Misiunea principală a programului de studii universitare de licență Inteligentă artificială cu predare în limba engleză este de a asigura obținerea unor competențe specifice desfășurării de activități aplicativă în domeniul Informaticii, orientată cu precădere înspre inteligența artificială și domeniile conexe, precum vederea computerizată, automatizarea, roboții software, neurotehnologii și prelucrarea semnalelor în general. Competențele dobândite în cadrul program de studii universitare licență vor permite absolvenților să urmeze ciclurile de studii universitare de masterat și doctorat specifice domeniului de studii sau să își desfășoare activitate în departamente de dezvoltare software orientate spre inteligența artificială și nu numai.

Obiectivul programului de studii universitare de licență Inteligentă artificială cu predare în limba engleză din cadrul domeniul de studii Informatică este de a pregăti specialiști în inteligența artificială care să posede atât competențe generale, necesare oricărui absolvent al unui program de studii universitare de licență din domeniul Informatică, cât și competențe specifice din arii, precum vedere computerizată, automatizare, roboți software și neurotehnologii.

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Competențe-cheie:

  • CC1. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii;
  • CC2. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
  • CC3. Competențe digitale;
  • CC4. Competențe antreprenoriale.

Competențe profesionale:

  • CP1. Identifică principalele surse de finanțare relevante și pregătește cererea de grant pentru cercetare în vederea obținerii de fonduri și granturi. Scrie propuneri de cercetare;
  • CP2. Aplică principiile etice fundamentale și legislația în domeniul cercetării științifice, inclusiv în ceea ce privește aspectele legate de integritatea cercetării. Efectuează, revizuiește sau raportează cercetări, evitând comportamentele greșite, cum ar fi fabricarea, falsificarea și plagiatul;
  • CP3. Utilizează tehnici de extragere a informațiilor sau dezasamblează o componentă, software sau un sistem TIC pentru a analiza, a corecta și a reasambla sau a reproduce componenta, software-ul sau sistemul respectiv;
  • CP4. Utilizează modele (statistici descriptive sau inferențiale) și tehnici (extragerea datelor sau învățarea automată) în scopul analizării statistice, precum și instrumente TIC pentru a analiza datele, a descoperi corelații și a prognoza tendințe;
  • CP5. Împărtășește cu publicul larg constatările și entuziasmul recent în domeniul științei, sporește cunoștințele, aprecierea și înțelegerea științei de către public, promovează utilizarea rezultatelor științifice în formarea de opinii;
  • CP6. Desfășoară activități de cercetare complexă și sistematică a informațiilor și publicațiilor pe o anumită temă. Prezintă o sinteză literară comparativă cu caracter evaluator;